• Home
  • > Juridische informatie / Privacy Reglement
Tekstgrootte      

Juridische informatie en Privacy & Veiligheid

Indien u deze website bezoekt en/of gebruikmaakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Beheerder
Deze website wordt beheerd door Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., gevestigd aan het Hoge Land 5, 1981 LT Velsen-Zuid.
 
Algemeen
Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. is beheerder van vastgoed CV’s. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. is in het kader van voornoemd beheer tot en met 28 mei 2014 in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:65 lid 1, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht geweest. Op verzoek van Heerenstede Vastgoed Beheer is de vergunning op 22 juli 2014 niet omgezet naar een AIFM vergunning (artikel 2:65 wft-nieuw). Tevens voert Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. de directie en/of het beheer over uitgevende instellingen van andere financiële instrumenten, zoals obligatieleningen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico's met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het totale kostenoverzicht m.b.t. de betreffende dienstverlening is opvraagbaar bij Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.

Prospectus vastgoed CV's, obligatieleningen en andere financiële instrumenten
De aankoopbeslissing om te beleggen in vastgoed CV's, obligatieleningen en andere financiële instrumenten dienen beleggers te allen tijde uitsluitend te nemen op basis van bestudering van het gehele prospectus, welke te downloaden is via deze website of verkrijgbaar is op het adres van de beheerder.
  
Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud en verstrekte informatie op deze website. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en medewerkers van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. of één van de met haar verbonden ondernemingen bezit alle rechten op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, etc., met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie, zoals teksten, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Behalve persoonlijk gebruik voor niet commerciële privé doeleinden, is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. niet toegestaan om de inhoud van de website onder andere te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Een ieder is verplicht aanwijzingen van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Privacy & Veiligheid
Alle informatie of gegevens welke naar Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld bij of krachtens wet.

Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. heeft de verwerking van de persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en is tevens de verantwoordelijke in de zin van deze wet.

Als bezoeker of gebruiker van deze website, gaat u ermee akkoord dat Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. en de met haar verbonden ondernemingen de door u verstrekte gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer, financieel gerelateerde diensten, marketing activiteiten en het voldoen aan geldende en toekomstige regelgeving.

Binnen Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. en de met haar verbonden ondernemingen wordt de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Uw persoonsgegevens zijn naast Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. en de met haar verbonden ondernemingen beschikbaar voor speciaal geselecteerde bedrijven om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over producten en diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens zullen deze persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, indien Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. hiertoe verplicht is bij of krachtens wet.

Uw navigatie in e-mail-nieuwsbrieven en op de websites van Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. wordt door middel van cookies vastgelegd en geanalyseerd. Cookies zijn eenvoudige klein bestanden (getallen en letters) die met pagina’s van betreffende website/e-mail(nieuwsbrief) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw persoonlijke computer wordt opgeslagen. Deze cookies  worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Deze cookies gebruikt Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. of een van de met haar verbonden ondernemingen tevens om het gebruik van onze website te faciliteren, het eventueel inloggen op onze website te vergemakkelijken en om u te informeren over gerichte (e-mail)aanbiedingen aangaande producten en dienstverlening.
 
Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’ en ‘AdWords’-diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. heeft hier geen invloed op.
 
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 
U heeft het recht Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. en de met haar verbonden ondernemingen schriftelijk en kosteloos te verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te beëindigen.
 
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om aanpassing daarvan te vragen door middel van een schriftelijk verzoek aan Heerenstede Vastgoed Beheer B.V., indien deze onjuist of niet relevant zijn.
 
Indien het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
    
Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid
Deze website, inclusief disclaimers, is gericht tot het Nederlandse publiek. De Nederlandse rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen, waarop te allen tijde Nederlands recht van toepassing is, die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
De informatie op deze website, inclusief de tekst in deze disclaimer, is vatbaar voor wijzigingen welke zonder aankondiging kunnen geschieden.

Copyright © 2006-2019 Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.